Betingelser
Salgsbetingelser:
Når du handler med Diamig Videoteknik ApS i vores Internetforretning skal du acceptere at den endelige aftale, om køb af de vare du bestiller først sker, når en medarbejder i virksomheden har behandlet din ordre. Diamig Videoteknik har derfor ret til at afvise en bestilling, såfremt varen er udsolgt, er angivet med en forkert pris, umulig at fremskaffe eller af andre årsager.

(Bemærk!! - Webshoppen kan indtil videre kun benyttes tilkøb i Danmark
- undtaget Grønland og Færøerne)

Salgsbetingelser
(opdateret d. 30/3-2008)

Returret & fortrydelsesret
Diamig VideoTeknik yder 5 dages returret fra modtagelsen ved postordre/internet køb. Det er dog en betingelse at varen returneres i væsentlig samme stand. Hvis ikke alt er intakt, eller de 5 dage er overskredet, kan vi ikke påtage os at kreditere varen. Annullering eller reduktion på samlede alarm eller videoovervågningssystemer (da disse er unikke og tilpasset kunden behov) for kunden er desuden ikke mulig. - Der gælder ikke 5 dages fortrydelsesret ved handel mellem erhvervsdrivende i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Ejendomsforbehold
Det solgte forbliver Diamig VideoTekniks ejendom, indtil betaling af samtlige beløb vedrørende leverancen er erlagt fuldt ud. 

Garanti
Diamig VideoTeknik har 2 års reklamationsret på de indkøbte varer fra fakturadato, hvis ikke andet er nævnt. Reklamationsretten dækker fabrikations- og materialefejl. Konstateres fabrikations- eller materialefejl efter at reklamationsretten er udløbet kan Diamig VideoTeknik ikke gøres ansvarlig for dette. Reklamationsretten bortfalder hvis manglen er forårsaget af køber, eksempelvis som følge af fejlagtig eller uautoriseret reparation eller brug.

Reklamation
Reklamation ang. mangler skal meddeles Diamig snarest mulig efter varens modtagelse. I forbindelse med en evt. ophævelse af et køb kan køber ikke kræve højere pris end gældende dagspris på ophævelses tidspunktet. Diamig har intet ansvar over for følgeskader, som påføres købere eller tredjemand ved evt. fejl på det leverede.

Reparation & reklamations reparation
Ved reparation af en varer skal RMA formularen samt en kopi af fakturaen medfølge. Varer til reparation skal indleveres i original emballage med tilhørende manualer og software, så vidt det er muligt. Varer der sendes retur uden forsvarlig emballage vil blive om emballeret og der vil blive opkrævet et gebyr på 150 kr. inkl. moms for ny emballage.
Såfremt varen eller dele deraf viser sig at være mangelfulde og Diamig kan lastes herfor, er Diamig forpligtet til inden for rimelig tid at afhjælpe manglen eller erstatte det leverede med en varer af tilfredsstillende kvalitet. Diamig forbeholder sig ret til at sende varen til reparation hos fabrikanten. I så fald er køber nødsaget til at afvente varens returnering. Disse forhold er at betragte som afhjælpning inden for rimelig tid, idet Diamig ikke er herre over returnerings tiden fra fabrikanten. 

Fjernes serie nummeret eller ændres der i et produkt frafalder reklamations retten.

Såfremt Diamig tilbyder en sådan afhjælpning af manglen eller ombytningen til et produkt med samme specifikationer er køber ikke berettiget til at hæve købet eller at kræve erstatning som følge af manglen. Diamig er uden ansvar for enhver forsinkelse som følge af afhjælpningen eller ombytningen. I tilfælde af en fejl ved en garanti reparation returnerer Diamig varen uden forsendelses omkostninger. Skulle en varer, der er returneret som garanti reparation intet fejle, vil Diamig debitere et eftersynsgebyr på den forbrugte arbejdstid + evt. forsendelsesomkostninger. Ved reparation på vare uden garanti er time prisen 450 kr. ekskl. moms. I denne pris indgår ikke reservedele. Mindste takst er ½ time.

Tab af data
Diamig friholder sig for ansvar af enhver karakter omfattende tab af kundens data. Så husk!! Tag backup af samtlige data.

Manualer
Kunden kan ikke rette krav om manualer til købte produkter skal være på dansk. Medfølgende manualer til Diamig produkter forekommer hyppigt på engelsk. Diamig vil dog såvidt muligt bestræbe sig på at kunne levere Danske brugervejledninger.

Force majeure
Enhver ordre modtages under forbehold af force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker, lockout, svigtende forsyninger, ildebrand, beskadigelse af Diamigs bygninger, import/eksport forbud eller enhver anden begivenhed som hindrer eller begrænser Diamig muligheder for at levere den aftalte ydelse. Diamig har i tilfælde af force majeure valget imellem at hæve handlen eller dele af denne eller at aflevere den aftalte vare, så snart hindringen for normal levering er bortfaldet. Diamig er desuden i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køberen som følge af den manglende levering.

Almindelige forbehold og ansvarsbegrænsninger
I tilfælde af Diamig Videoteknik er ansvarlig over for køberen er Diamig Videoteknik begrænset til det direkte tab og omfatter derfor ikke følgeskader på tilsluttet udstyr, indirekte tab, transportomkostninger, installationsomkostninger, driftstab og tabt arbejdsfortjeneste.

Der tages forbehold for trykfejl, pris- og kursændringer samt ændringer i produkternes specifikationer samt udgåede varer, dette gælder alle tilbud, brochure m.m. der udgår fra Diamig Videoteknik ApS.

Fravigelser fra salgs- og leveringsbetingelserne fra kundens side, kan kun ske med skriftlig tilladelse fra Diamig Videoteknik.

  

 COPY RIGHT: Diamig VideoTeknik ApS - Bakkegårdsvej 407 - DK 3050 Humlebæk - Tlf. 49 19 20 21 - e-mail.  info@diamig.dk